top of page

Privacy notice

Vyrecup BVBA wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de regels uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of – in het Nederlands – de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018 en de overige toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. 

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens
Dit Privacy beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die Vyrecup verwerkt van de volgende categorieën: klanten, leveranciers, (website)bezoekers, prospecten. Verwerken is o.a. het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen.

We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier
Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen;

contract
uitvoeren

wettelijke
bepaling

vitaal
belang

algemeen
belang

gerechtvaardigd
belang

Voor elk doel duidt Vyrecup aan welke grondslag (rechtmatigheid) van toepassing is.

Doel en rechtmatigheid
Vyrecup zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van de volgende doeleinden: 

• Klantenbeheer, bv. het beheren van een klantenrelatie, het opmaken van offertes en het uitvoeren van een of meerdere overeenkomsten (vb. een aankoop, …), boekhoudkundige verwerkingen, … (contractuele noodzaak)(gerechtvaardigd belang) (wettelijke verplichting). De volgende gegevens worden door ons bijgehouden (niet-limitatief): 

o persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres 
o financiële identificatiegegevens: BTW nummer, financiële gegevens 
o bij professionele klanten: functie van de contactpersoon 

• Leveranciersbeheer, bv. het beheren van een leveranciersrelatie, het verwerken van offertes en het uitvoeren van een of meerdere overeenkomsten, boekhoudkundige verwerkingen, … (contractuele noodzaak) (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen) (wettelijke verplichting) (toestemming). De volgende gegevens worden door ons bijgehouden (niet-limitatief): 

o persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, (e-mailadres) 
o financiële identificatiegegevens: BTW nummer, financiële gegevens
o bij professionele leveranciers: functie van de contactpersoon, telefoonnummer, (GSM nummer) 
o bij particuliere leveranciers in het kader van aankoop van oude metalen en koper, nl. voor identificatie: inlezen van de elektronische identiteitskaart (toestemming). 

• Naleving van wettelijke verplichtingen in onze hoofde, bv. fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen (wettelijke verplichting): alle gegevens nodig om aan die wettelijke verplichting te voldoen 

• Geschillenbeheer (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijwaring van financiële belangen) 

• Direct marketing, vb. mailing naar klanten en prospecten (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen) (toestemming). Momenteel doet Vyrecup niet aan direct marketing. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn, heeft u steeds het recht op bezwaar. Dit kan door u uit te schrijven of ons te contacteren. 

• In het kader van de beveiliging van onze gebouwen zijn camera’s geplaats op het domein van Vyrecup. De bewakingsbeelden worden maximum 1 maand bijgehouden, tenzij ze langer nodig zijn als bewijstlast (misdrijf, schade, identificatie van een dader/getuige/slachtoffer). 

• Vyrecup verwerkt geen bijzondere categorieën van gegevens zoals bepaald in artikel 9 van de GDPR/AVG noch van kinderen < 16 jaar. 

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij gebreke aan verstrekking van de vereiste gegevens kan de relatie niet worden voortgezet. Het spreekt voor zich dat Vyrecup alle gegevens passend beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen: Vyrecup voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om dit te bewerkstelligen. 

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens worden bewaard gedurende hierna omschreven termijn: • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de contractuele relatie • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de contractuele relatie • Naleving van wettelijke verplichtingen in onze hoofde: wettelijke bewaartermijn • Geschillenbeheer: gedurende de termijn die noodzakelijk is om het geschil definitief af te wikkelen • Direct marketing: 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact met de betrokkene 

Bijkomende informatie met betrekking tot ontvangers van persoonsgegevens
Vyrecup deelt uw persoonsgegevens met de volgende ontvangers:
• uzelf en, in voorkomend geval, (a) uw werkgever of bepaalde van uw werknemers en (b) professionele adviseurs die door u worden aangeduid;
• leveranciers, in het kader van een uit te voeren overeenkomst (bv. aankoop)
• banken, verzekeringsmaatschappijen en makelaars, binnen de context van uw relatie met deze partijen;
• overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen
• onze professionele raadgevers, advocaten en gerechtsdeurwaarders voor zover noodzakelijk voor hun bijstand
• technische verwerkers, zoals bv. hosting van website, bestanden en dossiers, mits de implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten. 

Beveiliging van persoonsgegevens
De door Vyrecup verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, met uitzondering van de ontvangers zoals hierboven beschreven. Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (bv. deze gegevens afdoend beveiligen, …). Vyrecup wil u er ook attent op maken dat geen enkel systeem 100% veilig kan zijn. Informatieveiligheid is bovendien ook afhankelijk van u. U dient uw eigen informatiesystemen ook goed te beveiligen en eventuele accountgegevens vertrouwelijk te bewaren. 

Uitvoer van persoonsgegevens
De door Vyrecup verwerkte persoonsgegevens worden niet uitgevoerd naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Ons visitekaartje met alle nodige informatie
Vyrecup is verwerkingsverantwoordelijke voor de hierboven beschreven doeleinden. Een verwerkings-verantwoordelijke stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vast. Heeft u vragen voor Vyrecup? 

Contacteer ons:
Verwerkingsverantwoordelijke: Vyrecup BVBA
Maatschappelijke zetel: Bergelen 30A - 8560 Gullegem - Tel.: 056 40 22 61
Ondernemingsnummer: 0875.152.212
Email: info@vyrecup.be

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval in beginsel de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.
Toezichthoudende autoriteit GBA - Gegevensbeschermingsautoriteit
Contactgegevens 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wij luisteren naar uw vragen
U kunt bij Vyrecup als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken:

inzage

rectificatie

wissen

beperking

overdraagbaarheid

bezwaar

profifering weigeren

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming, met inbegrip van profiling, te weigeren. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Om een snelle minnelijke oplossing van geschillen mogelijk te maken, vragen wij u vriendelijk om eerst contact met ons op te nemen.

De bovenstaande rechten zijn onderhevig aan een aantal wettelijke voorwaarden en beperkingen. Heeft u hierover vragen, neem dan gerust eerst contact met ons op.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

Deze Privacy Notice is het laatst aangepast op 14/01/2020, maar kan in de toekomst nog aangepast worden. Raadpleeg daarom op regelmatige basis dit document. Elke belangrijke wijziging zal aangeduid zijn op onze website.

vymetal

Afbraakwerken

Afbraakwerken in België en daarbuiten: binnen en buiten. Wilt u een gebouw slopen? Een productielijn ontmantelen? Vymetal, partner van Vyrecup, is gespecialiseerd in afbraak van metalen constructies en industriële gebouwen.

bottom of page